LauriHeimonen

Pariisin sopimus perusteeton

Kun Petteri Taalaksen haastattelusta Yle TV1:n Ykkösaamussa 25.8.2018 ymmärsin hänen uskovan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen vaikutuksen olevan ilmaston lämpenemiseen niin uhkaava, että jos ei mitään sen torjumiseksi tehdä, ilmaston lämpötila nousee jopa 8 C-astetta. Toisaalta ymmärsin hänen iloitsevan siitä, jos hän sattuukin olemaan tämän uskonsa kanssa täysin väärässä. Minun uskoni taas on se, että meillä on mahdollisuus tuottaa hänelle mahdollisimman pian tämä ilo uhkaavaksi uskotun ihmisperäisen lämpenemisen mahdottomuudesta, ennenkuin perusteeton Pariisin sopimus, vain menetyksiä tuottavana, ehtii tämän ilon korvata surulla.

 

Keskustelijoiden näkemyksiä

 

Omassa puheenvuorossani ”Ihmisen osuus ilmaston lämpenemisestä häviävän pieni” http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259844-ihmisen-osuus-ilmas... yhteenvetonani kirjoitin:

 

”Yhteenvetona haluan todeta, että Pariisin sopimuksen mukaiset, ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä tapahtuvat leikkaukset tuottavat vain menetyksiä. Kuten näillä sivuilla olen jo moneen kertaan todennut, hallituksen on korkea aika turvautua vaihtoehtoiseen strategiaan, mikä tässä tapauksessa voisi tarkoittaa esimerkiksi asianmukaista varautumista luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin.”

 

Jouni Aro puheenvuorossaan http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259990-sutta-pakoon-tulikin-kar... totesi tosiasian:

 

”Maapallon lämpeneminen ei ole enää jatkunut siten kuin ilmastomallit ovat meille osoittaneet, jokin on pielessä.”

 

Antero Ollila puheenvuorossaan http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260008-taalaksen-ilmastopelot... taas, itse asiaa tarkoin tutkineena, totesi:

 

”Taalaksen väitteet eivät saa mitään tukea ilmastonmuutokseen liittyvistä mittauksista. Hänen väitteensä ovat liioiteltuja ja tosiasioiden vastaisia ja ne voi luokitella pelkiksi spekulaatioiksi sekä joissakin tapauksissa selvästi virheellisiksi kuten edellä on todistettu. ”

 

On lukuisa joukko tutkijoita, jotka omakohtaisten tutkimustensa perusteella ovat tulleet tulokseen, minkä mukaan IPCC:n omaksumiin arvioihin ilmaston herkkyydestä (so. ilmaston lämpötilan nousu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa) ei voi luottaa. Niitä yleisesti heidän keskuudessaan pidetään epävarmoina ja liioiteltuina jopa siinä määrin, että esim. ilmaston herkyyttä ei voi erottaa nollasta. Tosiasia näkemykseni mukaan on se, että IPCC:n omaksumat arviot ilmastoherkkyydestä ovat vasta hypoteeseja, joille todellisuudesta ei näyttöä ole olemassa. Lisäksi, kun on kysymys ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuudesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa, IPCC:n omaksuma oletus on, että viimeaikainen hiilidioksidipitoisuuden nousu on kokonaan ihmisperäistä, kun taas luonnonlakien mukaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus viimeaikaisissa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa on korkeintaan vain luokkaa 5 %.

 

Arvostamani blogisti Tapio Simonen kommentissaan http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260098-ipccn-tulevan-syksyn-rap... kuvailee ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousun ja siinä olevan ihmisperäisen osuuden merkitysten vähyyttä mm. näin:

 

”Hiilidioksidin määrän lisääntyminen voi johtua myös muustakin kuin ihmisen toimista: ilmaston lämmetessä luonnollista tietä merten pintavedet lämpenevät ja fysikokemian lakien mukaisesti (kaasujen liukoisuus nesteisiin pienenee lämpötilan kohotessa) hiilidioksidia vapautuu ilmakehään.

 

Niinpä lämpötilan nousu voi lisätä hiilidioksidipitoisuutta, eikä hiilidioksidi (joka on huomattavasti heikommin vaikuttava kasvihuonekaasu kuin vesihöyry ja metaani) lämpötilaa.

 

Kahden käyrän (maapallon lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus) samanaikainen nousu ei tarkoita automaattisesti sitä, että a aiheuttaa b:n kohoamisen tai että b on syynä a:n nousuun tai että muita tekijöitä ei ole vaikuttamassa tarkasteltavassa fysikokemiallisessa ilmiössä. Ilmaston tapauksessa muut tekijät (kuten aurinko) ovat pääosassa.”

 

Koskien ihmisperäisen ilmakehän hiilidioksidiptoisuuden nousun osuutta viimeaikaisessa hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa viittaan linkkiini http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259844-ihmisen-osuus-ilmas... : ”Luonnonlakien mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus hakeutuu hiilidioksidipäästöjen ja hiilidioksidiabsorptioiden edellyttämään dynaamiseen tasapainoon. Esimerkiksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee silloin, kun lähtökohtaisesti hiilidioksidin kokonaispäästöt ilmakehään ovat suuremmat kuin hiilidioksidin kokonaisabsorptiot ilmakehästä muuhun ympäristöön. Paljonko tässä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa on ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuutta, on prosentuaalisesti sama, mikä se oli prosentuaalisesti hiilidioksidin kokonaispäästöissä. Kun hiilidioksidin viimeaikaisissa kokonaispäästöissä ihmisperäinen osuus on korkeintaan luokkaa 5 %, tämä osoittaa esim. sen, että viimeaikaisessakaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa ei ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuutta ole kuin korkeintaan luokkaa 5 %. Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuutta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa voi verrata pienen, valuma-alueelta järveen tulevan ojan veden määrän vaikutukseen järven vedenpinnan nousuun suhteessa valuma-alueelta tulevan veden kokonaismäärään.”

 

Kun Pariisin sopimus perustuu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden IPCC:n omaksumaan ilmaston herkkyyteen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousun osalta, mille todellisuudesta ei näyttöä ole olemassa, on Pariisin sopimuksen mukaisia hiilidioksidipäästöjen leikkauksia pidettävä perusteettomina toimenpiteinä.Vielä se, että ilmakehän viimeaikaisessa ilmakehän nousussa ihmisperäinen osuus on korkeintaan luokkaa 5 %, tekee jo yksin ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksen tarpeettomiksi.

 

Miten asia on todettavissa viimeisen 100 miljoonan vuoden ajalta

 

Kun itse katselen, mitä ilmastossa on esim. Liituajasta lähtien, viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana tapahtunut, tulen siihen tulokseen, että voin yhtyä lukuisten itsenäisten tutkijoiden esittämin näkemyksiin aina siihen asti, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on niin vähäinen, ettei sitä todellisuudesta tehtävin havainnoin pysty toteamaan.

 

Missä kohdin ja miksi Liituaika nykyajasta maapallolla eroaa, kuvaavat siihen liittyvät geologiset ja viimeaikaiset havainnot:

 - Ilmaston lämpötila 100 miljoonaa vuotta sitten päiväntasaajalla oli pari astetta nykyistä lämpimämpi, eteläisillä napa-alueilla lämpötila oli jopa 40 astetta nykyistä korkeampi ja pohjoislla napa-alueilla se oli 20 – 25 astetta nykyistä korkeampi (Juha Pekka Lunkka kirjassaan Maapallon ilmastohistoria, s. 140). Liituajan korkeat lämpötilat selittyivät sillä, että valtamerien ja mannerten sijainti olivat sellaisia, että ne saivat aikaan esim. päiväntasaajaseudun lämpimien merivesien helpon virtauksen napa-alueille saakka.

 - Liituajan lämpimät merivedet - sekä päiväntasaajaseudun lämminvetisenä, tehokkaana hiilidioksidin lähteenä että ylempien leveysasteiden lämpimyydestä johtuvina, vaimentuneina hiilidioksidin nieluina - ylläpitivät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, joka oli ainakin nelinkertainen nykyajan hiilidioksidipitoisuuteen verrattuna, mikä sitten aleni nykyiselleen, kun mannerliikonnot muuttivat valtamerien muotoa ja laskivat niiden lämpötilaa jopa niin, että napa-alueet jäähtyivät ja jäätiköityivät nykyisilleen.

 - Liituajan kostea ja lämmin ilmasto piti vesihöyryn aiheuttaman kasvihuonekaasuvaikutuksen korkealla tasolla, mitä hiilidioksipitoisuuden kohdalla kasvihuonekaasuna ei ole ollut hallitsevana todettavissa, kun hiilidioksidin pitoisuuden nousu ilmakekehässä näytti aina seuraavan muiden tekijöiden aiheuttamaa lämpenemistä.

 - Liituajalla kasvisto eli rehevimmillään, kun silloin lämpöä, kosteutta ja yhteyttämistä lisäävää ilmakehän hiilidioksidia oli valtavasti käytössä.

 - Mitä ilmakehän hiilidioksipitoisuuteen viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana tulee, Juha Pekka Lunkka em. kirjassaan s,147 toteaa: ”100 miljoonan vuoden ajalta kerätty geologinen aineisto ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta osoittaa, että kymmenien miljoonien vuosien aikavälillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut ilmaston vaihteluja”.

 - Viimeisen 800 000 vuoden aikana esiintyneiden, orbitaalisten tekijöiden (so. lähinnä maapallon sijainti lievästi elliptisellä, aurinkoa kiertävällä radallaan) hallitsemien jääkausien ja niiden välisten lämpimien kausien aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä, mikä osoittaa, etteivät hiilidioksidipitoisuuden nousutrendit ole esim. ilmaston lämpötilan muutostrendejä havaittavasti hallinneet.

 - Viimeaikaisestakin jääkaudesta nykyiseen lämpimään kauteen siirryttäessä ilmaston lämpötilan nousu on nostanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nykyiselle tasolleen. Nykyisellä Holoseeni-nimisellä lämpimällä kaudellakin ilmaston lämpötila vaihtelee johtuen lähinnä auringon aktiivisuuden vaihtelusta. Tästä on esimerkkinä mm. ns. pieni jääkausi 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa, jolloin myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin.

 - Kun tullaan aikakauteen 1900-luvun alusta tähän päivään, on havainnoin todettavissa, että ilmaston lämpötilaa vaihtelevasti ovat hallinneet auringon aktiivisusvaihteluun liittyvät ENSO-ilmiöt. El Niño-ilmiöiden hallitsemina kausina ilmaston lämpötilan ja sen seurauksena ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden voidaan havaita hallitsevasti nousevan, mitä La Niña-ilmiöiden hallitsemina aikakausina ei lämpenemisen osalta keskimäärin havaittavasti tapahdu. Sen sijaan La Niña-ilmiöidenkin aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuuskin vielä viiveellä nousee, kun päivänsaajalla El Niño'n aikana lämmenneet pintavedet virtaavat ylemmille leveysasteille, missä merivesien hiilidioksidinielut pääosin sijaitsevat. Näin nämä merivesien hiilidioksidinielut, lämpenemisestä heikentyessään, jatkavat viiveellä El Niño-ilmiöistä aiheutuvaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua, vaikka keskimääräisen ilmaston lämpötilan nousua ei todettavissa olekaan; katso esim. linkkiä https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-198992 .

 

Johtopäätös

 

Voidaan todeta, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden trendimuutoksiin ovat aina hallitsevasti vaikuttaneet ilmaston lämpötilan luonnolliset trendimuutokset, mille ihmisperäisillä toimilla ei voida vaikuttaa. Näin on tapahtunut ihan viimeaikaisenkin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun kohdalla, missä nousussa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus on ollut korkeintaan vain luokkaa 5 %. Lisäksi on todettavissa, että ilmakehän hiilidioksipitoisuuden kokonaisnousunkin aiheuttamaksi uskottu ilmaston lämpeneminen on niin vähäistä, ettei sitä ole havainnoin voitu edes todeta.

 

Perusteiltaan epäasialliseksi osoittautuneen Pariisin sopimuksen korvaaminen vaihtoehtoisen strategian mukaisilla, toimivilla ratkaisuilla on tarvittava toimenpide, kuten olen edellä jo todennut

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Pääministeri Juha Sipilä tänään TV1:n Ykkösaamussa kertoi, että Suomen tavoitteena on vuoteen 2045 mennessä olla 'hiilineutraali'. Jos näkemykseni mukaan Pariisin sopimukselle en asianmukaisia perusteita löydä, en voi myöskään ymmärtää, mihin tuo hallituksemme tavoite perustuu.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

En ole keksinyt muuta perustetta kuin fossiilisten polttoaineiden lopahtamisesta johtuvat energiaongelmat, näistä johtuvat talousongelmat ja näistä johtuvat "järjestysongelmat". Tämä on varmasti maailman päättäjillä tiedossa, miksei asiaa tuoda esiin? Pelätäänkö yleistä hulabaloota, kun pitää hiilidioksidiuskonnon kautta aikaa pelata, aneita kerätä ja syyllistää? Syyllistäisivät suoraan helppojen ja vielä halpojen fossiilisten polttoaineiden tuhlauksesta, mutta eihän näin voi tehdä, talous saattaa romahtaa. Talous tulee joka tapauksessa romahtamaan elintason romahduksen kanssa, kun löpö loppuu.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Varsinaista tieteellistä taustaa en ole missään nähnyt esitettävän ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksille. Sensijaan esim. vihreillä on perusteinaan heidän omat ideologiset syynsä. On myös porukkaa, joiden arvelen ihmisperäisistä hiilidioksipäästöistä hyötyvän taloudellisesti. Poliitikkojen syyt voivat olla hyvinkin moninaiset, mutta he ovat tiedon puutteen vuoksi jo YK:n Rion konferenssissa 1992 tiivistäneet sen varovaisuussyistä tehtävään, kustannustehokkaaseen leikkaamiseen, mille näyttöä ei vieläkään ole olemassa.

Lähtökohta näille asioille näyttää olevan YK:n poliitikoissa, jotka jo 1980-luvun lopulla perustivat hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC, jonka ainoana tehtävänänä oli ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle tieteellisen taustan hakeminen. Sitähän sen en ole vieläkään nähnyt pystyvän tekemään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset