LauriHeimonen

Tosiasian ymmärtämättömyys ilmastonmuutoksesta poliitikkojen ongelmana

Maallikkoina valtaosa poliitikoista näyttää omaksuvan uskonvaraisesti, ilman asianmukaista näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi väitetyn, viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen. Tämän uskovaraisuuden taustalla on havaittavissa sekä vihreä ideologia että erilaisten institutioiden vasta hypoteeseina pidettävät käsitykset, joille näyttöä todellisuudesta ei ole olemassa. Puute näyttää olevan siinä, että tämän monitieteellisen ongelman vaatimaa poikkitieteellistä käsittelyä ei osata oikein ottaa huomioon. Tähän poliitikkojenkin omaksumaan uskonvaraisuuteen näyttää lähtökohtaisesti riittävän se, että hiilidioksidi on ns. kasvihuonekaasu ja että esim. jääkairausten mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuustrendit ja ilmaston lämpötilatrendit jääkausien ja niiden välisten lämpimien kausien aikana korreloivat keskenään, olematta kuitenkaan selvillä siitä, kuinka vahva kasvihuonekaasu hiilidioksidi on, ja onko ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ilmaston lämpenemisen syy vai seuraus.

 

Kun 1980-luvun lopulla YK:n poliitikoilla ei näyttöä todellisuudesta ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamiseksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle ollut, perustettiin hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC, tehtävänään ihmisperäiseksi uskotun ilmaston lämpenemisen tieteellisen taustan selvittäminen.

 

Vaikka Rion konferenssiin mennessä 1992 asianmukaista näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle ei vielä ollut olemassa, pidettiin kuitenkin moraalisesti asianmukaisena ryhtyä etukäteen varovaisuussyistä hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti leikkaamaan. Siitä sitten seurasi Kioto-protokollan mukaisia leikkauksia, joiden tuloksena syntyi lähinnä vain menetyksiä, mikä ei millään tavalla tukenut ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaamistarvetta ja niiden kustannustehokkuudesta puhumattakaan.

 

Kun näyttöä todellisuudesta ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle ei ollut, asiaa alettiin ratkaista IPCC:n omaksumiin ilmastomalleihin tukeutumalla. Itse ilmastomallien luotettavuuden tarvitseman näytön puutteen lisäksi ongelmana oli malleissa käytettävien, uskottavien parametrien (so. malleissa käytettävien muuttujien) puute. Parametreille, joille ei todellisuudesta tehtäviin havaintoihin perustuvia arvoja ollut olemassa, ne haettiin kehäpäätelmin. Kaikesta tästä seuraa, ettei IPCC:n omaksumiin ilmastomalleihin perustuviin tuloksiin voida luottaa:

 - Esim. IPCC on omaksunut kehäpäätemiin perustuvan olettamuksen, että koko viimeaikainen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu johtuu ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä, kun taas luonnonlakien mukaisen, hiilidioksidipäästöjen ja hiilidioksidiabsorption välisen dynaamisen tasapainon mukaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus viimeaikaisessa hiilidioksidipäästöjen nousussa on korkeintaan vain luokkaa 5 %.

 - Kehäpäätelmin saaduilla parametreilla varustetuilla ilmastomalleilla ei ole asianmukaisesti pystytty ennustamaan tulevia lämpötiloja eikä arvioimaan menneitä lämpötiloja.

 - Pariisin sopimus perustuu IPCC:n omaksumien ilmastomallien mukaiseen ilmaston herkkyyteen (so. ilmaston lämpötilan nousu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa), mille todellisuudesta ei näyttöä ole olemassa. IPCC:n omaksuma, nykyinen, hypoteettisena pidettävä ilmaston herkkyyden arvo, kaikessa epätarkkuudessaan, on luokkaa 3 C-astetta. Pariisin sopimuksen mukaisilla hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla tavoitellaan alle 2 C-asteen arvoa, aina arvoon 1,5 C-astetta saakka. Kun taas esim. on suuri joukko tutkijoita, jotka omakohtaisesti asiaan tarkkaan paneutuen ovat tulleet tulokseen, jonka mukaan IPCC:n omaksuma ilmaston herkkyys on epätarkka ja liioiteltu jopa siinä määrin, että sitä ei voida nollasta erottaa. Olen itsekin selvittänyt, miksi sitä ei nollasta pystytä erottamaan, vaikka hiilidioksidi kasvihuonekaasu onkin. Ensinnäkin kun todetaan, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisessa nousussa ihmisperäisen hiilidioksidipitoisuuden osuus on ollut vain korkeintaan luokkaa 5 %, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksin ei ole mitään olennaista saavutettavissa. Toiseksi ei ole millään tavalla havaittavissa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousukaan uhkaavaa ilmaston lämpenemistä aiheuttaisi. Esim. viimeisen 100 miljoonan vuoden ajalta sekä geologiset että viimeaikaiset suorat havainnot osoittavat, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit seuraavat ilmaston lämpötilojen muutostrendejä eikä päinvastoin.

 - Täysin omakohtaisella pohdinnallani olen tullut tulokseen, jonka mukaan nykyisen hiilidioksidipitoisuuden kokonaismääränkään kasvihuonevaikutustusta, sen vähäisyyden vuoksi, ei todellisuudessa pystytä toteamaan. Esimerkiksi Afrikan kuivilla savanneilla päivällä ilman lämpötila maanpinnan läheisyydessä voi olla jopa 70 C-astetta mutta laskee yöllä jopa pakkasen puolelle, mikä todistaa, että ilmakehän nykyisen hiilidioksidipitoisuuden vaikutus kasvihuonekaasuna on huomaamaton. On havaintoja, joiden mukaan ilmaston kasvihuonekaasuvaikutusta hallitsee ilmakehän kosteuspitoisuus, missä ilmakehän hiilidioksidin vaikutusta ei voida todeta. Olen pannut merkille, miten suihkukoneet lentäessään toisinaan jättävät jälkeensä pilvivanan, toisinaan eivät jätä. Olen myös pannut merkille, että silloin, kun tuollainen pilvivana syntyy, ilma on yölläkin lämpimämpi kuin silloin kun tuota vanaa ei synny, minkä perusteella voi esim. arvioida tulevan yön yöhallan vaaraa. Tämäkin osoittaa, että suihkukoneen lentokorkeudessa ilman kosteus voi olla niin suuri, että pilvivana syntyy ja että vesihöyryn vaikutustus kasvihuonekaasuna voidaan todeta, mitä ilmakehän hiilidioksidin osalta ei ole mitenkään havaittavissa. Lisäksi olen föhn-tuulien osalta ollut panevinani pilvivanojen perusteella merkille täällä Suomessa, että Norjan vuoristoa ylittäessä syntynyt lämmin ilma sisältää vielä niin paljon kosteutta, että vesihöyryn kasvihuonekaasuvaikutus pystyy estämään - tai ainakin hidastamaan - föhn-tuulen Suomeen tuoman ilman jäähtymistä, missä siinäkään ei nykyisellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella minkäänlaista vaikutusta ole havaittavissa.

 - Kun olen pyrkinyt selvittämään, mikä ilmaston lämpötilaa ratkaisevimmin hallitsee, se on tietysti Aurinko. On kuitenkin todettavissa useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten Auringosta tuleva lämpö säteilyllään Maapallon ilmaston lämpötilaan vaikuttaa. En ole ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihtelun huomannut näkyvästi ilmaston lämpötilaan vaikuttavan; esim. viimeisen parin vuosikymmenen aikana ilmaston lämpötilassa ei olennaista nousua ole havaitavissa, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousuaan jatkanut. Sensijaan olen todennut lukuisien muiden tekijöiden, kautta aikojen, vaikuttaneen ilmaston lämpötilamuutoksiin. Ensinnäkin geologisten tutkimusten perusteella on todettavissa, että viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin, kuten jo edellä olen todennut. Hallitsevana syynä tähän ovat olleet mannerliikunnot, jotka ovat muuttaneet valtamerien virtauksia niin, että niiden lämpöä polaarisille alueille kuljettavat ominaisuudet ovat olennaisesti heikentyneet ja aiheuttaneet näin koko ilmaston jäähtymisen, mutta myös erityisesti ylimpien leveysasteiden alueiden valtamerien pintavesien jäähtymisen, saaden samalla näin aikaan niiden kyvyn toimia tehokkaampina hiilidioksidinieluina. Tämän seurauksena esim. ilmakehän hiilidioksidipitoisuus liitukaudelta tähänpäivään on pudonnut noin yhteen neljäsosaan. Tähän aikaan sisältyvä toinen esimerkkini on siitä, miten viimeisen 800 000 vuoden aikana, eli jääkausiin ja niiden välisiin lämpimiin kausiin liittyen, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit seurasivat ilmaston lämpötilan muutostrendejä – eikä päinvastoin. Nämä jääkaudet ja niiden väliset lämpimät kaudet ovat seurausta ns. orbitaalisista tekijöistä, millä ymmärretään sitä, miten lämpötila Maapallolla riippuu siitä, miten kaukana Maapallo elliptisellä radallaan on Auringosta. Kolmas tähän aikajaksoon liittyvä esimerkkini liittyy nykyiseen lämpimään kauteen, jolloin on ollut todettavissa, miten lämpötila Maapallolla seuraa Auringon aktiivisuusmuutoksia, mitkä on todettavissa esim. auringonpilkkujen määrän perusteella. Esimerkki tästä on mm. Pieni jääkausi. Lisäesimerkkinäni tästä ovat lämpötilaa nostavat El Niño-ilmiöt, jotka syntyvät Auringon aktiivisuusmuutosten seurauksena, kun Maapalloon liittyvät magneettikentän muutokset vähentävät kosmisen säteilyn tuloa Maapallolle ja sen seurauksena pienentäen pilvipeitemuutosten katalysointia, mistä seuraa lisääntyvä, maanpinnalle pinnalle asti tulevan auringonsäteilyn kasvu ja sitätietä ilmaston lämpeneminen. Mm. David Wojick'in toteaminen siitä, miten vuonna 1979 alkaneiden sateliittimittausten perusteella ilmaston herkkyyttä ei voida erottaa nollasta. Se, mitä lämpenemistä siitä tähän saakka on tapahtunut, on luettavissa El Niño-ilmiöistä johtuvaksi.

Tämä kaikki osoittaa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella ns. kasvihuonekaasuna ei ole todettavissa olevaa vaikutusta ilmaston lämpenemisessä, sen aiheuttamaksi pelätystä, uhkaavaksi uskotusta ilmaston lämpenemisestä puhumattakaan. Kun vielä viimeaikaisessakin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa ihmismisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutunut osuus on minimaalinen, sitä suuremmalla syyllä tulee ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista luopua: niillä saadaan aikaan vain menetyksiä niin kauan, kun niiden käyttö on muihin energiantuotantomenetelmiin nähden kilpailukykyistä. Viittaan vielä linkkiini http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254965-varautuminen-luonno... .

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola

En ole ikinä aikaisemmin ottanut kantaa ilmastonmuutoskysymyksiin, koska en vain yksinkertaisesti tiedä siitä tarpeeksi. Asiaan pitäisi perehtyä niin paljon, että voisi vetää omia johtopäätöksiä, eikä kaikkeen vaan aika riitä.

Sanonpa vaan politiikasta sen, että aika harvoja poliitikkoja ja etenkään puolueita kiinnostaa faktat. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on saatu myytyä etenkin eurooppalaisille niin hyvin, että hatusta heitettynä 8 tai 9 kymmenestä uskoo siihen. Kaikille muille paitsi ns. populistipuolueille olisi poliittinen itsemurha esittää muita näkemyksiä. Eikä taida nekään puoluetasolla uskaltaa avoimesti kieltää sitä. Siellä voi olla yksittäisiä poliitikkoja, joiden kritiikillä pyritään haalimaan hajaääniä, mutta puoluetasolla tuskin hekään uskaltavat sitä kieltää. Sen takia perussuomalaisetkin ovat tuoneet esiin vain sitä, että ilmastosopimukset ovat Suomea kohtaan epäreiluja.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Pitää paikkansa, että poliitikot(kaan) eivät kykene syvällisesti perehtymään ilmastotieteen yksityiskohtiin. Siksi on hyvä, että on olemassa IPCC, joka tuotaa tiivitetyssä muodossa tietoa poliitikkojen käyttöön - tai Suomesssa Ilmatieteen laitos.

Näyttö on joka tapauksessa niin vahvaa, että ilmastonmuutoksen kieltävä poliitikko on joko vastuuton typerys tai muuten vain opportunisti, joka ei kenenkään ääniä ansaitse.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

IPCC:n kohdalla tilanne on edelleen tämä:

"Vaikka Rion konferenssiin mennessä 1992 asianmukaista näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle lämpenemiselle ei vielä ollut olemassa, pidettiin kuitenkin moraalisesti asianmukaisena ryhtyä etukäteen varovaisuussyistä hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti leikkaamaan. Siitä sitten seurasi Kioto-protokollan mukaisia leikkauksia, joiden tuloksena syntyi lähinnä vain menetyksiä, mikä ei millään tavalla tukenut ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaamistarvetta ja niiden kustannustehokkuudesta puhumattakaan."

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #6

Tuosta asianmukaisesta näytöstä tiedeyhteisö on kanssasi kovin eri mieltä. Ja se, että tähänastinen ilmastopolitiikka ei ole onnistunut päästöjä hillitsemään, ei johdu IPCC:stä.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #7

Ehkä puheenvuoroni yhteenveto riittää vastauksena tähänkin:

"Tämä kaikki osoittaa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella ns. kasvihuonekaasuna ei ole todettavissa olevaa vaikutusta ilmaston lämpenemisessä, sen aiheuttamaksi pelätystä, uhkaavaksi uskotusta ilmaston lämpenemisestä puhumattakaan. Kun vielä viimeaikaisessakin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa ihmismisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutunut osuus on minimaalinen, sitä suuremmalla syyllä tulee ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista luopua: niillä saadaan aikaan vain menetyksiä niin kauan, kun niiden käyttö on muihin energiantuotantomenetelmiin nähden kilpailukykyistä. Viittaan vielä linkkiini http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2549...... ."

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #8

Toistan: tiedeyhteisö on kanssasi kovin eri mieltä.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #9

Olen puheenvuorossani moneen kertaan perustellut, miksi "IPCC:n omaksumiin ilmastomalleihin perustuviin tuloksiin voida luottaa"!

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #10

Ensinnäkin, perustelujasi kohtaan osoitettua kritiikkiä et ole huomioinut.

Toisekseen, 'IPCC:n omaksumat' ilmastomallit ovat osanneet ennustaa havaittua pintalämpötilojen kehitystä hyvin. Niinpä voidaan olettaa, että niiden kyky ennustaa tulevaakin kehitystä on kohtalainen. Joka tapauksessa, kyseessä on paras tieto, mitä käytettävissä on.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #12

Tämä koko puheenvuoroni moneen kertaan osoittaa, että ihmisperäisten hiililidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, ilmaston viimeaikaisellekaan lämpenemiselle ei ole minkäänlaista näyttöä todellisuudesta.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #13

Samojen virhepäätelmien toistaminen kerrasta toiseen ei ole osoittamista. Lähinnä se on jotain, mitä nuorempi väestönosa sanoo floodaamiseksi.

Todellako väität kumoavasi kasvihuoneteorian päästövanoja katsomalla? Mistä luulet johtuvan, että vaikkapa Ilmatieteenlaitoksen tutkijat eivät samoista havaoinnoista tee samoja johtopäätöksiä? Ovatko he aivan hölmöjä?

Luulenpa silti, että pian saadaan taas lukea uusi Lauri Heimosen blogi, jossa hän kertoo poliitikkojen ja tutkijoiden olevan väärässä ja Heimosen oikeassa. Sen kirjoittamiseen sinulla toki on oikeus. Mutta keskustelua se ei vie eteenpäin.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #14

". . .pian saadaan taas lukea uusi Lauri Heimosen blogi, jossa hän kertoo poliitikkojen ja tutkijoiden olevan väärässä ja Heimosen oikeassa."

Kauan siinä meni, ennenkuin tajusit, mitä tarkoitan!

YK:n poliitikoilta IPCC:lle tehtäväksiantokin on ollut vain ihmisperäiseksi uskotun, ilmaston uhkaavana pidetyn lämpenemisen tieteellisen taustan selvittäminen, mihin sillä ei vieläkään todellisuudesta näyttöä ole osoittaa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #15

Tuskin sitä, että itse uskot omiin tarinoihisi, kukaan on epäillytkään. Mutta siihen, että saisit meidät muutkin niistä vakuuttuneiksi, on vielä todella pitkä matka.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #15

Miten Lauri Heimonen selittää Keeling Curve'n esittämän reaali-aikaisen CO2 -graafin, joka osoittaa kulma-karrointa n. 2,1 eli n. 50% pienempiä hiili-nieluja kuin hiili-lähteitä muulla, kuin ihmisen aikaansaamina hiilen isotooppeina?

Jos ja kun ihminen alkaa ratkaisevasti rajoittamaan CO2 -päästöjä, -jonka osuus on n. 80% inerteistä kaasuista ja jotka ylläpitävät maapallon lämpötila-rakennetta toisin kuin esim. vesihöyry ja pilvet, jotka ovat ei-inerttejä ja eivät kykene ylläpitämään lämpötila-rakennetta ilmakehässä, vaikka ne yhdessä absorboivatkin n. 75% maapallon lämpö-säteilystä?

Käykö tässä niin, että Lauri Heimosen väittämät CO2:n roolista ilmastonmuutoksessa jää edelleen väittelyn tasolle, kun samaan aikaan CO2:ta osoittava Keeling Curve jatkaa nousuaan, kunnes päästöt alkavat joskus vähenemään ja Keeling Curve alkaa asettumaan vaaka-tasoon, eli lähestymme hiili-neutraalia.

Tosin tämä muutos tulee olemaan erittäin hidas, vaikka päästöt loppuisivat tähän hetkeen ja toivoa sopii, että vielä joku päivä hiili-nielut ovat suuremmat kuin hiili-lähteet, joka on ollut myös mm. ilmastofysiikan prof. Markku Kulmalan hartaana toiveena.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #17

Kun puhut Keeling curve'n perusteella näistä ilmaston lämpenemisasioista, Sinä varmaan ymmärrät, että se voi johtaa vasta hypoteesiin, mikä on uskottava vasta, kun sille on näyttö todellisuudesta. Kuten olen toistuen täällä esittänyt, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, hallitsevalle ilmaston lämpenemiselle ei todellisuudesta näyttöä ole olemassa.

Kun puhut hiili-isotoopeista, se ei tee ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä mitään erillistä ajavaa voimaa hiilidioksidilähteissä ja -nieluissa. Se, miten hiilidioksidipäästöt ilmakehään ja hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä muuhun ympäristöön dynaamiseen tasapainoon hakeutuessaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta säätävät on kokonaan kussakin lähteessä ja nielussa ilmenevästä hiilidioksidin osapaineesta riippuva, mikä on täysin termodynamiikkaa, so. poikkitieteellisesti ymmärrettävissä olevaa termodynamiikkaa, missä mainitsemillasi hiili-isotoopeilla ei mitään roolia ole. Me hyvin tiedämme esimerkiksi valtamerien pintavesien osalta, miten niissä hiilidioksidin aktiviteetti eli osapaine, hiilidiokdipitoisuuden lisäksi, kiihtyen nousee pintaveden lämpötilan noustessa. Sama koskee muuallakin olevia lähteitä ja nieluja, missä hiilidioksidin siirrot nielujen ja lähteiden välillä määräytyvät hiilidioksidin aktiviteettierojen mukaisesti. Näissä hiilen isotooppieroilla ei mitään asiaanvaikuttavaa merkitystä ole.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #18

Esität edelleen väitteitä, jotka sotivat vastaan perus- ja ilmastofysiikan alkeita.

Keeling Curve esittää geokemian prof. Ralph Keelingin ja edesmenneen isänsä lanseeraama mittaus-menetelmää, joka siis perustuu interferometri-tekniikkaan, jolla kyetään määrittelemään hyvin tarkasti CO2:n lähteet (vr. O2:n muutokset) ja on itse asiassa ihan turhaa väittää näitä tosiasioita vastaan, etteikö ihmisen käyttämillä fossiilisilla polttoaineilla olisi merkitystä. Tämä on juuri sitä näyttöä todellisuudesta, jota perään kuulutat.

Suosittelen tutustumaan Keelingin uraa uurtavaan työhön ja jäämään pois marginaaleista ja pyrkiä ymmärtämään fysiikan kovaa ydintä.

Valitettavasti dynamiikkasi pätee vain Sinun hekilökohtaisissa malleissasi, jotka eivät ole riittävän todistusvoimaisia em. fysiikan kovassa ytimessä ja joilla ei itse asiassa ole oikeastaan mitään tekemistä todellisuuden kanssa, -semminkin kun esittämäsi väitteet vain toistavat itseään ja et ole kyennyt esittämään yksinkertaisintakaan formulointia asian tiimoilta.

Vakavasti otettava tiede perustuu kansainväliseen osaamiseen ja sellaiseen todistusvoimaan, joka ansaitsee merkittäviä huomion-osoituksia ja palkintoja, joita mm. prof. Ralph Keeling on osakseen saanut.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #19

Oma kokemustaustani on osoittanut, että monitieteellisiä ongelmia ei pelkällä fysiikalla voida ratkaista. Ilmastoasioissakin on on aina myös ainakin fysikaalinen kemia ymmärrettävästi mukana, kuten jo Svante Arrheniuskin asian osoitti. Mutta ennenkaikkea on sekä lähtökohtaiseti että teoreettisten asioiden selvittämisen jälkeen asia on liitettävä todellisuuteen, ja sitähän minä tässä näytöllä todellisuudesta tarkoitan.Se ei vielä ajattelemalla varmistu.

Tämä on sitä uudistetun filosofian pragmaattiseen logiikkaan liittyvää asiaa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #20

En nyt vaan yksinkertaisesti jaksa ymmärtää, mikä se Sinun todellisuuteesi on? Onko se aistein havaittavaa todellisuutta, vai mitä se on?

Sillä jos puhutaan pragmaattisesta filosofiasta ja logiikasta, nämä ovat subjektiivisia käsitteitä, jotka tulee todistaa kokeellisesti eli sellaisilla metodeilla, jotka ovat yleispäteviä.

Jokin yksittäinen eriävä metodi, joka ei ansaitse yleispätevyyttä ja hyväksyntää, ei todista todellisuudesta oikeastaan mitään.

Jos puhutaan kokemuksesta, se ei perustu pelkkään käytäntöön, sillä jos ei ole kykyä luoda yleispätevää uutta teoriaa, käytännön tiedolla ei sinänsä ole mitään uutta kerrottavaa ja kehitys jää siihen.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

Tarviiks tässä muuta ymmärtää kuin että jääkausia tulee ja menee.
Niin ...... ja että _mitattuja_ lämpötiloja on tiedossa 200 vuodelta, pitäisi olla 200 000 vuodelta.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Yksi rahantekoala ei usko hiilihumppaan ja sillä alalla kyllä tarkasti yritetään seurata todellisuutta, ei mitään väärin perustein ajettuja hypetyksiä. Hyvä, että jossakin järki on käytössä.

https://yle.fi/uutiset/3-10219665?origin=rss

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Toistamiseen:

Jottei todellinen totuus unohtuisi, hiili-nieluja on edelleen n. 50% vähemmän kuin hiili-lähteitä kulma-kertoimella n. 2,1 (Mauna Loa Observatory).

Ohessa video-esitys, kuinka CO2 -pitoisuus mitataan ilmakehästä ja kuinka se on mitattu jo vuodesta 1958 aina näihin päivään asti.

Huom! Mittauksissa erotetaan hiilen isotoopit ja näin kyetään määrittelemään, mistä lähteistä ne ovat peräisin.

https://www.youtube.com/watch?v=dXBzFNEwoj8

Ihmisen osuus on ilmiselvä lyhyellä aika-välillä, jossa luonnolliset vaikutukset näkyvät hyvin pitkällä aika-välillä.

Tästä voidaan johtaa kaksi eri faktroria, jossa ne suhteutetaan keskenään, jotta keskinäinen vaikutus saadaan selville ajan funktiona:

[k (I) / k(L)] / t >> 1

k (I) = ihmisen aikaansaama faktori

k (L) = luonnollinen faktori

t = aika

Faktorien suhde osoittaa nousevaa trendiä, jossa ihmisen osuus on ajallisesti merkitsevä.

Edellä mainittu mittaus on toistettavuudessaan erittäin merkittävä ja realistinen. Tämän faktan kieltäminen on sama asia kuin pistäisi päänsä pensaaseen ja toivoisi, että muut ottaisivat vastuun kantaakseen.

Se mitä poliitikkoihin tulee, heidän ymmärryksensä on vähintään yhtä hyvä kuin kansainvälisesti ansioituneiden ilmasto-tutkijoiden antamat lausunnot.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Laurille,

Lainaus otsikostasi:

"Tosiasian ymmärtämättömyys ilmastonmuutoksesta poliitikkojen ongelmana”.

Tosiasioiden ymmärtämisen helpottamiseksi poliitikkojakaan vaihtamalla, ei vähennä ilmastonmuutosta. Toisaalta CO2 -pitoisuuksien isotooppi- muutoksia seuraamalla (Keeling Curve), pysyt sinäkin reaali-mailmassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset