LauriHeimonen

Kokemusperäisesti todetut, ilmaston lämpötilaan vaikuttavat tekijät

Mitä olen asiaan perehtymällä viimeisen lähes neljän vuosikymmenen aikana oppinut uhkaavaksi väitetystä, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta ilmaston lämpenemisestä? Ehkä seuraava yhteenvetoni kertoo olennaisimman siitä, miksi ihmisperäiset hiilidioksdipäästöt eivät ilmaston lämpenemistä hallitse.

 

Svante Arrhenius testeissään totesi hiilidioksidin kasvihuonekaasuominaisuudet. Ymmärrykseni mukaan hän ei kuitenkaan hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä uhkaavana pitänyt. Sensijaan hän totesi sen kasvillisuudelle edullisena. Olen myös ymmärtänyt, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden osuus ilmaston kokonaislämpenemisessä ei vielä liittynyt hänen tutkimuksiinsa, ja vielä vähemmän ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus siinä.

 

1980-luvulla luin erästä suomalaista, akateemista kirjoitusta, jossa jääkairausnäytteiden perusteella yritettiin väittää, että viimeisen 800 000 vuoden jäätiköitymis- ja lämpenemiskausien ajalta todettu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja ilmaston lämpötilan välinen korrelaatio selittyy ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun aiheuttamaksi uskotulla ilmaston lämpenemisellä. Myöhemmin tämä on korjattu toteamalla, että silloin onkin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ollut seurausta ilmaston lämpenemisestä eikä päinvastoin.

 

1980-luvun lopulla YK:n poliitikot uskoivat ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen olevan hallitseva syy senaikaiseen ilmaston lämpenemiseen ja aiheuttavan vastaisuudessa uhkaavaa ilmaston lämpenemistä. Kun varsinaista näyttöä todellisuudesta ei ollut, perustettiin hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC selvittämään tuon ilmaston uhkaavana pidetyn, ihmisperäisistä hiilidiokdipäästöistä aiheutuvaksi uskotun lämpenemisen tieteellinen tausta.

 

Kun Rion konferenssiin mennessä 1992 ei ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle lämpenemiselle ollut tieteellistä perustetta olemassa, pidettiin kuitenkin moraalisesti oikeana ryhtyä varovaisuussyistä kustannustehokkaasti leikkaamaan ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Tämä sitten johti Kioto-protokollan mukaisiin leikkauksiin, mistä seurasi vain menetyksiä.

 

Kun todellisuudesta ei havaintoihin perustuvaa näyttöä ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä johtuvaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle ollut todettavissa, turvauduttiin ilmastomalleihin. Ilmastomallien ongelmallisena haasteena näen jo sekä käytettävissä olevien ilmastomallienmallien että niissä käytettävien parametrien uskottavuuden. Kun esim. ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuudelle viimeaikaisessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa ei todellisuudesta näyttöä ollut, käänteisin laskelmin oletettiin tuon hiilidioksipitoisuuden kokonaisnousun olevan kokonaan ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutuvaa. Vaikka nämä ilmastomallit näin ajankohtaisen lämpötilan mukaisia tuloksia tuottaakin, niillä ei ole ilmaston lämpötiloja pystytty ennustamaan eikä myöskään asianmukaisesti arvioimaan menneitä lämpötiloja.

 

Pariisin sopimus perustuu ns. ilmastoherkkyyteen, mikä tarkoittaa ilmaston lämpötilan nousua ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa. Kun uskotunlaista ilmastoherkkyyttä ei todellisuudesta tehdyin havainnoin ei voitu määrittää, sen IPCC:n omaksuma arvio perustui ilmastomallilaskelmiin. Kun tämä muutenkin epätarkaksi osoittautunut ja ilman näyttöä todellisuudesta oleva arvio ilmaston herkkyydestä oli keskimäärin noin 3 C-astetta, Pariisin sopimuksen tavoitteeksi asetettiin pitäytyminen alle 2 C-asteessa ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä vähentämällä, tavoitteena päästä aina 1,5 C-asteeseen.

 

IPCC:n omaksumaan, hypoteettiseen – so. ilman näyttöä todellisuudesta olevaan – ilmaston herkkyysarvioon perustuva Pariisin sopimus ei tule johtamaan toimiviin ratkaisuihin. Se on vain IPCC:n omaksuma hypoteettinen ilmastoherkkyys, minkä asiaan paneutuneet tutkijat ovat todenneet epätarkaksi ja liioitelluksi jopa siinä määrin, ettei sitä pystytä nollasta erottamaan; viittaus puheenvuorooni http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254965-varautuminen-luonnollisiin-ilmastonmuutoksiin-ja-saan-aari-ilmioihin-avainasia :

  • ”Luonnonlakien mukaan kaikki hiilidioksidipäästöt lähteistä ilmakehään ja kaikki hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä nieluihin yhdessä, dynaamiseen tasapainoon hakeutuessaan, määräävät, mille tasolle ilmakehän hiililidioksidipitoisuus hakeutuu. Jos nuo päästöt yhteensä ovat suuremmat kuin nuo absorptiot yhteensä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Kun viimeaikoina ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärässä on ollut korkeintaan luokkaa 5 %, tässä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussakin tuo ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen prosentuaalinen osuus on vain tuo sama eli korkeintaan 5 %. Toisin sanoen tämä jo osoittaa, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun voi olennaiseti vaikuttaa.

  • Pariisin sopimus perustuu IPCC:n omaksumaan ilmastoherkkyyteen (so. ilmaston lämpötilan nousu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa), jolle todellisuudesta ei näyttöä ole olemassa. Havainnot osoittavat sen olevan niin perusteellisesti virheellinen , ettei tuota ilmaston herkkyyttä pystytä erottamaan nollasta. Esim. David Wojick toteaa, että vuodesta 1979 alkaen tehtyjen sateliittihavaintojen perusteella on osoitettavissa, että viimeisen jo lähes neljän vuosikymmenen ajalta ilmaston herkkyyttä ei nollasta voida erottaa. Olen jo aikaisemmin kertonut muistakin havainnoista, joiden mukaan IPCC:n omaksuma ilmaston herkkyys on epätarkka ja liioiteltu. Näin toteavat mm. asiaan itse tarkkaan perehtynyt Nir Shaviv sekä Atlantan yliopiston emeritusprofessori Judith Curry. Linkki http://notrickszone.com/2017/10/16/recent-co2-clim... osoittaa, miten runsaasti näihin, mataliin, jopa nollaa lähestyviin, ilmaston herkkyyttä osoittaviin näkemyksiin liittyviä itsenäisiä tutkijoita on havaittavissa. Kun vielä todetaan, että geologiset ja viimeaikaiset havainnot viimeisen 100 miljoonan vuoden ajalta osoittavat, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehitystrendit seuraavat ilmaston lämpötilamuutosten trendejä eikä päinvastoin, ei siihen jää minkäänlaista sijaa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle.” http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253780-co2-paastot-eivat-ole-ilmaston-lampenemisuhka .

 

Linkissäni http://lauriheimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253780-co2-paastot-eivat-ole-ilmaston-lampenemisuhka olen todennut:

 

”Tänä aamuna, kun katselin jokseenkin pilvettömälle taivaalle, siellä näkyivät suihkukoneiden jättämät pilvivanat, mikä osoittaa, että ilmakehän sillä korkeudella on vesihöyrypitoisuus niin korkea että näiden suihkukoneiden vesihöyrypitoiset savukaasut tiivistyvät pilvipisaroiksi. Edellisten, kipakampien pakkasöiden jälkeen en suihkukoneiden todennut noita varhaisaamun pilvivanoja synnyttävän. Kun nyt juuri ilmasto on täällä lämpenemässä, kasvihuonekaasuna – auringon säteilymuutosten lisäksi – sitä on edistämässä vesihöyry, missä ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella ei näkyvää roolia ole.

 

Olen syyskesällä seurannut myös hallaöiden kehittymistä liittyen noihin suihkukoneiden jättämiin pilvivanoihin. Olen todennut, että hallayö on odotettavissa, jos iltasella noihin suihkukoneiden lentoihin ei pilvivanoja liity, mikä osoittaa ainakin ilmaston paikallisen kosteuden vähäisyyttä. Siinäkään ei ilmakehän hiilidioksidin vaikutusta kasvihuonekaasuna näytä havaittavasti olevan.

 

Olen täällä myös kertonut, kuinka Afrikan kuivilla savanneilla maanpinnalla ilman lämpötila päivällä voi olla jopa 70 C-astetta ja yöaikana jopa pakkasella. Olen tulkinnut tämän niin, että kylmät yöt johtuvat ilmakehän olennaisena kasvihuonekaasuna toimivan vesihöyryn puutteesta, mitä ilmakehässä nykyisin oleva hiilidioksidipitoisuus ei pysty havaittavasti korvaamaan.

 

Kun puhutaan föhn-tuulesta Suomessa, siinä ilmatieteilijät puhuvat vain Norjan vuoriston yli tulevasta lämmennneestä ilmasta Suomeen. Itse olen pannut merkille, että tuossa föhn-tuulen tuomassa ilmassa voi olla vielä kosteutta niin paljon, että suihkuneiden jättämiä pilvivanoja on havaittavissa. Toisin sanoen se on kasvihuoneilmiö, joka ehkä jopa hallitsevasti estää tänne Suomeen tuulen tuoman ilman jäähtymistä, missä taaskaan ei ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella havaittavaa roolia ole.

 

Lopuksi kertaan sen, mitä olen näillä sivuilla jo monesti todennut: Hiilidioksidipäästöjen ennenaikaiset leikkaukset tuottavat vain menetyksiä. Niistä luopuminen tulee asianmukaiseksi vasta sitten, kun ne voidaan korvata kilpailukykyisillä energiantuotantomenetelmillä!”

 

Ilmaston varsinainen lämmönlähde on aurinko. Ilmaston lämpötilan vaihtelu perustuu yksinkertaisesti siihen, miten auringosta tuleva lämpö pääsee ilmastomme lämpötilaan vaikuttamaan. Oman näkemykseni mukaan viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana avainmekanismeja ilmaston lämpötilasäätelyssä ovat olleet:

  • Mannerliikunnot, jotka ovat muuttaneet valtamerien virtauksia niin, että päiväntasaaja- alueella lämpötila liitukaudelta on laskenut pari C-astetta, pohjoisilla polaarialueilla se on laskenut parikymmentä C-astetta ja eteläisillä polaarialuella lämpötilan lasku on ollut jopa 40 C-astetta.

  • Viimeisen 800 000 vuoden aikana jäätiköitymiskausiin ja niiden välisiin lämpenemiskausiin liittyen orbitaaliset seikat – so. lähinnä se, millä etäisyydellä maapallo on elliptisellä radallaan aurinkoon nähden – on määrännyt ilmaston lämpötilaa maapallolla.

  • Nykyisenä lämpimänä kautetena ilmaston lämpötilamuutokset ovat seurausta auringon aktiivisuusmuutoksista, mikä on havainnoitavissa lähinnä auringonpilkkuhavaintoihin liittyen. Auringon aktiivisuuden kasvaessa maapalloa ympäröivä magneettikenttä muuttuu niin, että maapallolle tuleva kosminen säteily vähenee, mistä sitten seuraa kosmismisen säteilyn pilvipeitteitä katalysoivan vaikutuksen väheneminen ja sitä tietä ilmaston lisääntyvä lämpeneminen. Esimerkiksi El Niño-ilmiöön liittyvä lämpeneminen on tästä esimerkki.

  • Esimerkiksi kun David Wojick on sateliittimittauksiin perustuen todenut, että ilmaston herkkyyttä viimeisten noin neljän vuosikymmenen aikana ei ole nollasta voitu erottaa, siinä vuodesta 1998 tapahtunut lämpötilatason muutos selittyy silloisesta, voimakkaasta El Niño-ilmiöstä.

 

Lopuksi haluan vielä toistaa sen , mitä edellä lainauksena jo totesin:

 

Hiilidioksidipäästöjen ennenaikaiset leikkaukset tuottavat vain menetyksiä. Niistä luopuminen tulee asianmukaiseksi vasta sitten, kun ne voidaan korvata kilpailukykyisillä energiantuotantomenetelmillä!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (38 kommenttia)

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Juu hyvä kirjoitus. Minusta hiili co2 ei lämmitä. Eihän kukaa talvella lämmitä taloa hiili co2 avulla. Eläimet tarkenevat talvella esim lihakarja sillai että niille annetaan sapustaa ja se lämmittää niitä sitten ja vettä saavat, hiili co2 ei lämmittäisi eläimiä.Lihakarjat Suomessa ovat avopihatoissa

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"Kun viimeaikoina ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärässä on ollut korkeintaan luokkaa 5 %, tässä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussakin tuo ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen prosentuaalinen osuus on vain tuo sama eli korkeintaan 5 %."

Voi taivas, mitä hölynpölyä.

Yritetään rautalankaesimerkillä: Tilanteessa ennen ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ilmakehään pääsi eri lähteistä - esimerkiksi eläinten uloshengityksestä - hiilidioksidia sata yksikköä vuodessa. Tämä oli tasapainotila, ainakin sadan vuoden mittaisilla ajanjaksoilla tarkastellen (geologisesti sata vuotta on mitätön aika, mutta ei käsitellä sitä tässä). Sitten kuvaan tulivat ihmisen aiheuttamat, fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuneet hiilidioksidipäästöt. Nyt vuodessa ilmakehään pääsi 105 yksikköä hiilidioksidia. Kaikista päästöistä kyseessä on todellakin muutama prosentti, mutta lisäyksestä sata prosenttia.

Kukaan näistä Heimosen tapaisista kotikutoisista ilmastotutkijoista ei näköjään ole tajunnut, mikä tässä on olennaista. Ongelma ei ole hiilidioksidipäästöjen suuruus; fossiilisissa polttoaineissa oleva hiili on kaikki ollut joskus ilmakehässä. Ongelma on nopeus, jolla vuosimiljoonien aikana varastoitunut hiili pääsee ilmakehään. Maapallon historiasta tiedetään viisi ajanjaksoa, jolloin ilmasto on muuttunut äkisti (ja kuten edellä mainittiin, geologisesti sata vuotta on nopeasti). Jokainen tällainen äkillinen muutos on aiheuttanut lajien massasukupuuton. Nyt meitä uhkaa kuudes äkillinen muutos ja sen tuoma massasukupuutto. Internetin lauriheimoset eivät edes yhdessä tätä pysty pois jankuttamaan. Ihan meidän kaikkien parasta ajatellen on syytä toivoa, että kukaan ei heidän jankutuksiaan kuuntele.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Jos kesämökkijärvi tulvii, panetko sen tulvimisen yhden sata vuotta sitten tehdyn ojan syyksi, josta tuleva vesi on vain korkeintaan 5 % koko valuma-alueelta tulevan veden määrästä? Puhumattakaan siitä, että laskisit tuon yhden ojan aiheuttaman, nykyisen tulvanosuusuuden olevan seuraus koko 100 vuoden aikana kertyneestä vesimäärästä?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Analogiasi ei toimi. Jos kesämökkijärveen tehdään uusi laskuoja, veden pinnannousun seurauksena myös ulosvirtaama järvestä kasvaa vastaavasti. Mutta ilmakehässä co2-päästölähteiden kasvu ei samassa suhteessa kasvata co2-nieluja.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #7

Mistä tiedät, ettei näin olisi. Ole nyt tarkkana koska tähän liittyy kompa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #10

Olen perehtynyt asiaan vuosien ajan.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #11
Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #12

Luulen, että sinulle ei mikään vastaus kelpaa, mutta siltä varalta että luuloni on väärä, yritetään tätä:
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/...

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #13

..vaikuttaa siltä...
..viittaavat siihen...
..näyttäisi siltä...

Tieteellisesti melko varmoilta faktoilta kuulostaa.

Jatketaan vielä tuota järvi vertausta. Siinäkään vesitaseeseen ei vaikuta vain valumat, tulevat purot tai lähtevät virtaukset. On myös pohjalähteitä, sadanta, haihduntaa ja maaperä imee vettä kasvien käyttäessä. Noin yksinkertainen ei ole myöskään ilmasto.

Mitä tulee ilmakehän CO2 pitoisuuteen, se hakee tasapainotilan ja voi mennä vuosikymmeniäkin ennenkuin saavuttaa sen. Tosin edelleenkin siihen vaikuttaa jatkuvasti päästöt ja nielut ja ne reaktiot joita ei tunneta, vaikka kyseessä onkin ihmismielestä inertti kaasu. Kuitenkin kyseessä on kaasu, joka osallistuu reaktioihin varmasti eniten kuin mikään muu kaasu.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #14

Kun olen ottanut tulvivan järven vetailukuvaksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousulle, se johtuu siitä, että kummassakin tapauksessa systeemi hakeutuu luonnon lakien mukaiseen dynaamiseen tasapainoon ts. ne ovat analogisia toistensa kanssa:

- Kaikki hiilidioksidipäästöt ilmakehään ja kaikki hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä muuhun ympäristöön, hakeutuessaan luonnolakien mukaiseen dynaamiseen tasapainoon, yhdessä määräävät, mille tasolle ilmakehän hiilidioksidipitoisuus hakeutuu. Jos lähtökohtaisesti hiilidioksidin päästöjen yhteismäärä ilmakehään on suurempi kuin ilmakehästä muuhun ympäristöön lähtökohtaisesti absorboituvan hiilioksidin kokonaismäärä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Tuossa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa ihmisperäisen hiilidioksidin prosentuaalinen osuus on sama kuin ihmisperäisen hiilidioksidin prosentuaalinen osuus oli hiilidioksidin kokonaispäästöissä.

- Analogisesti em. ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun kanssa, järvi tulvii silloin, kun valuma-alueelta siihen tulevien vesien kokonaismäärä on suurempi kuin järvestä poistuvien vesien kokonaismäärä, näiden tulevien ja lähtevien vesien hakeutessa luonnonlakien mukaiseen dynaamiseen tasapainoon.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #15

"Jos lähtökohtaisesti hiilidioksidin päästöjen yhteismäärä ilmakehään on suurempi kuin ilmakehästä muuhun ympäristöön lähtökohtaisesti absorboituvan hiilioksidin kokonaismäärä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee."

Tämä pitää paikkansa ja juuri tämä on vallitseva tilanne: päästöt ovat suuremmat kuin nielut. CO2-pitoisuuden kasvu loppuu vasta sitten kuin päästöt saadaan vähintään puolitettua, mikään luonnonlaki ei CO2-pitoisuuden kasvua pysäytä.

Sitten kun päästöt on saatu leikattua, nielut kyllä aikanaan palauttavat ilmakehän co2-pitoisuuden lähelle esiteollista tasoa, mutta tähän kuluu tuhansia vuosia.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #16

Kun luonnolliset päästöt ovat luokkaa 95 % kokonaispäästöistä, etkä niitä pysty leikkaamaan, ihminen on täysin avuton hiilidiksidipäästöjen leikkaamisessa. Jos ihmisperäisistä, luokkaa 5 %:n osuudesta kokonaispäästöissä yrität jotakin leikata, et pysty sitä edes luonnossa toteamaan. Puhumattakaan siitä, että sillä olisi havaittavaa vaikutusta ilmaston lämpenemisessä.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #19

"Kun luonnolliset päästöt ovat luokkaa 95 % kokonaispäästöistä, etkä niitä pysty leikkaamaan, ihminen on täysin avuton hiilidiksidipäästöjen leikkaamisessa. Jos ihmisperäisistä, luokkaa 5 %:n osuudesta kokonaispäästöissä yrität jotakin leikata, et pysty sitä edes luonnossa toteamaan. Puhumattakaan siitä, että sillä olisi havaittavaa vaikutusta ilmaston lämpenemisessä."

Ihmiskunta on kuitenkin kollektiivisesti nostanut CO2-tason 280 pm -> 410 ppm ja nousu jatkuu.

Totta ihmeessä CO2 vaikuttaa. Kasvihuoneilmiö lämmittää ilmakehän alimpia osia ja ilmiön voimakkuus riippuu kasvihuonekaasujen määrästä.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #21

"Ihmiskunta on kuitenkin kollektiivisesti nostanut CO2-tason 280 pm -> 410 ppm ja nousu jatkuu."

Tämä Sinun esityksesi on täysin uskonvarainen käsitys, mille ei todellisuudesta ole minkäänlaista näyttöä olemassa. Olen yrittänyt tehdä tätä maallikollekin ymmärrettäväksi vertaamalla mitättömän pienenä pidettävää, ihmisperäistä osuutta hiilidioksidin kokonaispäästöissä pieneen ojaan, millä järven tulvinnassa ei ole mitään käytännön merkitystä.

Toinen konkreettinen asia on se, että missään ei ole näyttöä todellisuudesta olemassa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousukaan olisi havaittavasti ilmaston lämpötilaa nostanut. Helpoimmin tämä näkyy siinä, että viimeisen noin parin vuosikymmenen aikana ilmaston lämpötila ei ole näkyvästi noussut, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousuaan jatkanut. Muut, viimeisen noin 100 miljoonan vuoden ajalta esittämäni geologiset havainnot todistavat sitä samaa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #22

" täysin uskonvarainen käsitys, mille ei todellisuudesta ole minkäänlaista näyttöä olemassa"

Pitoisuusmittaukset, isotooppimittaukset, tieteellinen tutkimus... Nekö eivät ole mielestäsi näyttöä?

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #23

Oikein tulkittuina nekin osoittavat vain luonnollisten tekijöiden hallitsevan sekä ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta että ilmaston lämpötilaa.

Totuus on tämä:

Hiilidioksidipäästöjen ennenaikaiset leikkaukset tuottavat vain menetyksiä. Niistä luopuminen tulee asianmukaiseksi vasta sitten, kun ne voidaan korvata kilpailukykyisillä energiantuotantomenetelmillä!

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #24

Nyt sinulta enää puuttuu teoria, joka selittäisi tehdyt havainnot vallitsevaa teoriaa paremmin: mikä 'luonnollinen ilmiö' röyhäyttää sata gigatonnia hiiltä ilmakehään, mihin perustuu havaittu lämmönnousu jne.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #26

Teorian perusteella laskettu tulos on vasta hypoteesi, niin kauan kunnes sille esitetään näyttö todellisuudesta. Esittämäsi arviot ovat hypoteeseja, joille todellisuudesta ei näyttöä ole. Pelkkä usko esim, fyykoihin ei näissä ilmastonmuutosasioissa ei useinkaan näy riittävän. Miksi näin? Kun vetoat esimekiksi hiilen isotooppitutkimuksiin, se ei anna kvantitatiivisia tuloksia ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuudesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa, vaikkakin kyllä pienempiä kuin itse väität. Hiilen isotoopit eivät kuvaa sitä ajavaa voimaa, millä hiilidioksidipäästöt ja hiilidioksiabsorptiot ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta säätelevät. Sitä kuvaavat hiilidioksidin osapaineet hiilidioksidilähteissä ja hiilidioksidinieluissa. Niissä ajavana voimana on paikkakohtainen hiilidioksidin osapaine, missä hiilen isotoopeilla ei huomioon otettavaa vaikutusta ole. Esimerkiksi valtamerien pintavesissä lämpötilan noustessa hiilidioksidin osapaine kasvaa kiihtyen, mihin mitenkään ei hiilen isotooppien erilaisuus liity.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #32

"Esittämäsi arviot ovat hypoteeseja, joille todellisuudesta ei näyttöä ole."

CO2 pitoisuus ja lämpötila eivät ole hypoteeseja vaan mittauksia, siis juurikin todellista näyttöä.

Etkä vastannut kysymykseen, mikä on korvaava teoriasi?

Isotooppisuhde ei ole ajava voima vaan todiste siitä, että ilmakehässä oleva hiili on samassa suhteessa peräisin fossiilisista lähteistä kuin hiilenkierron periaatteet ja sitä tukevat muut havainnot antavat olettaa.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #34

"CO2 pitoisuus ja lämpötila eivät ole hypoteeseja vaan mittauksia, siis juurikin todellista näyttöä"
Nämähän eivät kerro vielä mitään ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja ilmaston lämpötilan ihmisperäisyydestä. Esimerkiksi IPCC:n omaksuma arvo, jonka mukaan viimeaikainen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on kokonaan ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä johtuva, on täysin luonnonlakien vastainen. Luonnonlakien mukaan kaikki hiilidioksidipäästöt hiilidioksidilähteistä ilmakehään ja kaikki hiilidioksidiabsorptiot ilmakehästä hiilidioksidinieluihin, hakeutuessaan dynaamiseen tasapainoon, yhdessä määräävät, mille tasolle ilmakehän hiilidioksidipitoisuus asettuu. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee, kun hiilidioksidin päästöt ilmakehään ovat suuremmat kuin hiilidioksidin absorptiot ilmakehästä hiilidioksidinieluihin. Toisaalta taas ilmakehän hiilidioksidipitoisuus laskee, kun hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä lähteistä ilmakehään on pienempi kuin hiilidioksidiabsorptioiden kokonaismäärä. Tällöin esimerkiksi ilmakehän hiilidioksidiopitoisuuden noustessa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen prosentuaalinen osuus siinä nousussa on sama kuin ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen prosentuaalinen osuus on kokonaispäästöissä. Siis, kun viimeaikoina hiilidioksidin ihmisperäiset päästöt hiilidioksidin kokonaispäästöissä ovat olleet korkeintaan luokkaa 5 %, näiden ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen prosentuaalinen osuus ilmakehän viimeaikaisessa hiilidioksidipitoisuuden nousussakin on ollut vain korkeintaa luokkaa 5 %.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #37

Tähän olen jo vastannut, kommentti nro 16

Etkä vieläkään esittänyt sitä korvaavaa teoriaa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #14

"..vaikuttaa siltä...
..viittaavat siihen...
..näyttäisi siltä...

Tieteellisesti melko varmoilta faktoilta kuulostaa."

Minulle tuo lähinnä kertoo sen, että tekstin on laatinut henkilö, joka on tottunut lukemaan ja tuottamaan tieteellistä tekstiä. Sellaistahan se on: on teorioita ja on niitä tukevaa empiriaa. Absoluuttisten faktojen julistajat ovat ihan toisia henkilöitä.

"Mitä tulee ilmakehän CO2 pitoisuuteen, se hakee tasapainotilan ja voi mennä vuosikymmeniäkin ennenkuin saavuttaa sen."

Kts vastaukseni nro 16 Heimoselle.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #17

No niin, nyt kun sanotaan että ihminen pukkaa CO2 päästöistä 5% ilmaan. Niin eikös Ojalan laskuopin mukaan muualta tulee 95%. Okei.
No jos tarkastellaan vuosi tasolla, niin siitä noin puolet menee hiilen kiertoon ja puolet jää ilmaan. Sitten vielä 20% ihmisen pukkaamasta hiilestä on uusiutuvaa. Okei.

Paljonko silloin yhteensä ns "huonoa" CO2 jää ilmastoomme? Rosentti laskua pukkaa, juu.

Tästä pitäisi päästä siihen 2ppm kasvuun vuodessa. Toimiiko yhtälö vai kuinka?

Sinivirta on matikka pää niin laskeskelee, eikö niin!

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #18
Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #20

Niin en minä saa millään 5% vaan 0,5%.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #25

Edelleen sama kuva 2

(6,4 + 1,6) / (90 + 60 + 6,4 + 1,6) = noin 5 %

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #27

2ppm 410 ppm:stä on 0,5%.

Eihän tuo mene loogisesti jos puolet päästöistä meneekin kiertoon. Silloinkin pitoisuuden pitäisi kasvaa 10 ppm joka vuosi.

Samaisessa kuvassa 780 ilmastossa +4 / vuosi on myös 0,5%

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #28

Ihmiskunnan päästöt ovat kaikista CO2-emissioista 5% (tai päästöt ovat 105%, nielut 100% likimain).

Koska päästöt ovat nieluja suuremmat, ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä kasvaa 0,5%/a.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #29

Kuvitellaan tilanne 5 vuoden päähän. Silloin luvut voivat olla hyvinkin kun tasapainotilaan ilmasto hakeutuu joka tapauksessa.

Päästöt 88+62+7 nielut 92+66 ilmastossa 790 -1/ vuosi (-0,13%) 415ppm

Nuo 90 60 kuulostavat hyvin sinnepäin luvuilta ja kaavio tehty tietoisesti, että ihminen syyllinen yksin omaan.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #30

Hihastako nuo luvut ravistit? CO2-pitoisuus on kasvanut hiljalleen kiihtyvästi 1800-luvulta alkaen, miksi se tähän tyssäisi?

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #31

Ihan yhtä hihasta kuin tuossa kaaviossakin.

Mikään ei estä niin käymästä. Johan luonto on handlannut puolet, tänä päivä varmasti reippaasti yli puolet.

Sen voimme tietää vain 5 viiden vuoden päästä, muita keinoja ennustamiseen ei ole.

Tosin mikä on totuus tänä päivänä, ei seiso tuossa kaaviossa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #33

Minä nyt kuitenkin luotan enemmän tuohon kaavioon kuin sinun hihatuntumaasi.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Ainakin yksi havainto lienee fakta? Ihmisten aiheuttamat hiilidioksidi päästöt ovat edelleen varsin pienet?

Ilmeisesti myös päästöt ovat lakanneet kasvamasta? Monet maat edelleen kasvattavat surutta osuuttaan, kuten kiina, joka on niin myötämielinen co2 päästöjen torjunnassa. Lieneekö kyseessä propaganda, jotta kansalaiset saadaan edelleen tyynesti maksamaan päästöjen vähennyksestä rahaa, työpaikkoja jne...

Väestönkasvu ei näytä pysähtyvän maailmalla vielä pitkään aikaan? Monissa täällä varsin vaarallisina pidetyissä maissa väestö kasvaa lähes räjähdysmäisesti ja mikään ei näytä sitä hillitsevän? Se jos mikä syö luontoa ja tilaa.

Ei vakuuta nykyinen ilmasto keskustelu, jossa käydään kyllä välittömästi henkilöön. Perustelut useinkin unohtuvat. Ilmasto muuttuu varmasti se kai on selvää. Valtava väestömäärä palolla vaikuttaa varmasti luontoon eri tavoin. Mikä on sitten on co2 osuus?

En ole vakuuttunut ajatuksesta, että on vain uskottava. Kaikki on jo tutkittu ja selvää. Toisinajattelijat vaietkoon tai menetätte maineenne ja tutkimusmäärärahat. Tulee mieleen kommunismin perustelut. Se on muutenkin nykyajan meniniki. Punavihreys ei ole kauas päässyt alkulähteistään.

Jos jokin kysymys ei kestä kritiikkiä, niin kuinka kestävällä pohjalla tällainen lopulta on?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Jos jokin kysymys ei kestä kritiikkiä, niin kuinka kestävällä pohjalla tällainen lopulta on?"

Mihinköhän kritiikkiin mahdat viitata? Siihenkö, että skeptikot vuodesta toiseen soittavat vanhoja virsiään, vaikka heille on jo osoitettu että ne ovat vääriä?

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No Heimonen on ihan oikealla jäljillä, mutta mielestäni Mr. Salminen taas ei ehkä, vai, käsitä mitä tarkotetaan luonnossa sukupuutoilla. Nyt pitää Salmisen muistaan,että on olemassa arvio, että lajeja voi olla jopa 200 milj ja nyt meidänkin aikana on löydetty uusia lajeja. Massasukupuutoista on kuollut vain osa eikä kaikki ole kuolleet. Asiaa näissä sukupuutoissa pitää tarkastella siitä, miten populaatio pysyy koossa. Luonnossa saalispopulaatiot ja petopopulaatiot kilpailevat ja muodostavat sopeutumisia. Hiili co2 ei voi lämmittää ilmaa, koska kukaan ei taloja lämmitä hiilen co2 avulla eikä eläimet lämpiä hiilen co2 avulla, vaan elukat talvella syövät ruokaa jotta pysyvät lämmössä. Kasvihuoneissa koe osoitti että hiili co 2 ei nostanut lämpöjä jne.Ihminen ei pysty tuhoamaan luontoa, koska massasukupuutoista on luonto ite synnyttänyt uusia lajeja luontoon genetiikan ja ekologian avulla. Eli vaikka ihminen tuhoaa ja tekee erilaisia tuhoja ja tuhoalueita, niin luonto korjaa ne uudestaan uusiksi 10-20 milj vuosien ajalla eli sukupuutot eivät ole tuohonneet mitään sillai,että elämä loppuisi Nyt ilmasto on ihan normaali kuten ennekin maapallon historiassa kuten Lunkka kertoo kirjassa Maapallon Ilmastohistoria jne.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Salminen saattaakin tietää paljon, mutta Salminen ei tiedä sitä kuinka paljon luonnossa on oikeesti lajeja. Tiede tuntee vain jotain 1.4--1,8 milj lajia ja maailmalla on arvoita, e ttä lajeja voi olla jopa 200 milj. Yleensä luonnossa käy sillai, että jos joku taho tuhoaa jotain ja siinä kuolee lajeja, niin ne uusitaan ne lajit genetiikan ja ekologian avulla silla, että ne uudet lajit sopeutuvat uusiin ympäristön oloihin. Luontohan perustuu Luojankin luomana jatkuvaan luomiseen ja ympäristön muutoksiin. Tämä on fakta luonnossa. Esim Tundrat ovat syntyneet tietyssä vaiheessa kuten aavikotkin ja maapallossa on ollut erilaisia tilanteita eri vyöhykkeillä ja muutoksia ja näin pallo elää täänäänkin. Vielä on aikaa elää n 5 miljardia vuotta Luojan armosta.Jos ei tunneta varmaksi kaikki lajeja, ei silloin voi puhua kovin suurista sukupuutoista.

Nyt kuitenkin ihmmisen kannattaa kerätä muovit meristä pois , vaikka bakteerit syövätkin ja toukat muovia ja metsiä on syytä lisätä ja tuotantoa oisi hyvä muuttaa uusiin tapoihin teollisuudessakin ja ravinnosta pitäsi saada lisäneita pois ja puhtaampaa ruokaa.Ihmisen pitäisi nyt keksia uusi mahdollisuuksia elämän tavoissa ja tuotannossa jne.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Kuten olen aiemmin lukuisia kertoja todennut, voin kaikilta osin yhtyä Laurin näkemyksiin. Itse jouduin selvittämään asiat kymmenen vuotta sitten, kun Helsingin kaupunginvaltuustossa teimme päätöstä kaupungin energia- ja ilmastopolitiikasta. Kantaani, mitä edustin lähes yksin 85 valtuutetusta, ei ole tarvinnut muuttaa asiavirheiden vuoksi, vaan on entisestäänkin tiedon taustavaikutteista kasvaessa vahvistunut.
Mikäli päättäjillä ja "professoreilla" olisi hallussa peruskoulun luonnonoppi, historia ja laskuoppi edes välttävästi, tai/sekä hitunen moraalia, niin voisimme keskittyä tämän rakkaan isänmaan järkevään rakentamiseen rikollisen toiminnan, sabotoinnin ja tuhoamisen sijaan, mitä meidän ilmastohörhöily on.
Elämä perustuu fotosynteesiin, mikä tieto ja ymmärrys näyttää hämärtyneen poliittisilta ilmastotutkijoilta, sekä päättäjiltä. Fotosynteesin tehokkuutta haittaa nykyiset liian alhaiset tasot kaikilla vaadittavilla osa-alueilla, kuten CO2, lämpö, valo jne., joita meillä siis yritetään entisestäänkin alentaa ja torjua hinnalla millä hyvänsä, "että maapallo pelastuisi"! Onneksi ihmiskunnan toimilla ei ole vaikutusta, sillä matsi auringon kanssa on kun muurahainen yrittäisi taklata norsua sumopainissa! Voi tätä tyhmyyden määrää, mitä tämä laji omaa!

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Jottei totuus unohtuisi, hiili-nieluja on edelleen n. 50% vähemmän kuin hiili-lähteitä kulma-kertoimella n. 2,1 (Mauna Loa Observatory).

Ohessa video-esitys, kuinka CO2 -pitoisuus mitataan ilmakehästä ja kuinka se on mitattu jo vuodesta 1958 aina näihin päivään asti.

Huom! Mittauksissa erotetaan hiilen isotoopit ja näin kyetään määrittelemään, mistä lähteistä ne ovat peräisin.

https://www.youtube.com/watch?v=dXBzFNEwoj8

Ihmisen osuus on ilmiselvä lyhyellä aika-välillä, jossa luonnolliset vaikutukset näkyvät hyvin pitkällä aika-välillä.

Tästä voidaan johtaa kaksi eri faktroria, jossa ne suhteutetaan keskenään, jotta keskinäinen vaikutus saadaan selville ajan funktiona:

[k (I) / k(L)] / t >> 1

k (I) = ihmisen aikaansaama faktori

k (L) = luonnollinen faktori

t = aika

Faktorien suhde osoittaa nousevaa trendiä, jossa ihmisen osuus on ajallisesti merkitsevä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset